Renditingimused

DST AUTO OÜ sõidukite renditingimused.
Sõiduki rendilepingu-volikirja LISA.

1. Sõiduk antakse rentnikule üle heas üldseisundis, puhtana, ilma nähtavate puudusteta. Seisundit puudutavad kaebused tuleb Rendileandjale esitada kirjalikult sõiduki vastuvõtmisel. Rentnik kohustub tagastama sõiduki Rendileandjale koos kõigi dokumentide ja lisavarustusega ning eelpool nimetatud seisundis käesolevas lepingus määratud ajal.
Sõiduki tagastamisel hilinemisega üle 2 tunni tasub Rentnik täiendavalt täis ööpäeva eest.
2. Sõidukis on suitsetamine keelatud. Sõidukis suitsetamise eest trahv 65 eurot.
3. Sõiduki kasutamise hinna sisse ei ole arvestatud kütuse maksumust. Sõiduk antakse Rentnikule täis kütusepaagiga ja Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki samuti täis kütusepaagiga. Nõude rikkumisel tangib paagi täis Reandile andja, esitades kütte arve Rentnikule, arvestades kütte 1 liitri hinnaks 2 eurot.
4. Rentnik kohustub kasutama ainult tuntud kütusemüüjate (Neste, Statoil, Uno-x) poolt müüdavat autokütust. Renditud sõidukis tohib kütuseks kasutada ainult diisel kütus. Kütuse lisandite kasutamine on keelatud.
5. Rentnik võib kasutada sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil, kokkuleppel Rendileandjaga ka väljaspool Eest Vabariiki (välja arvatud Venemaal)
6. Rentnik ei tohi anda sõidukit kasutada juhile, kellele DST AUTO OÜ ei ole koostanud kirjalikku volikirja.
7. Rentnikul puudub sõiduki edasivolitamise õigus.
8. Rentnik on kohustatud:
8.1. kinni pidama kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning tasuma iseseisvalt ja vabatahtlikult kõik seaduste või eeskirjade rikkumise eest määratud trahvid ja muud rahalised nõuded. Tasumata jäetud ja Rendileandjale esitatud trahvid ja muud rahalised nõuded kohustub Rentnik hüvitama kahekordelt. ;
8.2. kandma Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud vastutust liiklusõnnetuse ja muude õigusrikkumiste korral ning hüvitama sõiduki kui suurema ohuallika poolt tekitatud materiaalne kahju kolmandatele isikutele;
8.3. tasuma Rentniku või kolmandate isikute poolt põhjustatud sõiduki seisuaja (remondi vms) eest kuni 30 ööpäeva renditasu;
8.4. koheselt teatama Rendileandjale sõidukiga toimunud liiklusõnnetusest, sõiduki riketest ja kahjustustest ning täitma seoses sellega talle antud korraldusi;
8.5. sõidukist lahkudes võtma kaasa sõiduki dokumendid ja lukustama uksed. Sõiduki varguse korral teatama sellest koheselt politseile ja Rendileandjale ning tagastama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse jm sõiduki dokumendid;
8.6. kinni pidama Rendileandja poolt antud sõiduki kasutamis juhistest.
9. Rentnikul on keelatud:
9.1. kasutada sõidukit pukseerimiseks, autospordivõstlustel ja muuks mittetavapäraseks liiklemiseks;
9.2. vedada inimesi ja/või kaupu rohkem kui selle sõiduki valmistaja tehase poolt on lubatud;
10. Sõiduki tehnilist hooldust ja remonti teostab Rendileandja.
11. Juhul, kui Rentnikul ei ole võimalik tagastada sõidukit rendilepingus määratud ajal, on Rentnik kohustatud rendilepingu lõppemise päevast alates tasuma leppetrahvina 1,5 kordset ööpäeva renditasu.
12. Rentnik vastutab sõidukile tehtud vigastuste ja kahjustuste eest ning hüvitab Rendileandjale tekitatud kahju täies ulatuses. Kõik kahjud, mida kindlustus või kolmandad isikud ei korva, on Rendileandjale kohustatud hüvitama Rentnik.
13. Sõiduki või selle osade (dokumendid, võtmed, istmed, polster, rehvid jne) kahjustamise, nende kadumise, purunemise või varguse korral maksab Rentnik Rendileandjale nõutud hüvitist.
14. Sõiduki tagastamisel on Rendileandjal õigus varjatud vigade ja puuduste ilmnemisel esitada Rentniku vastu pretensioone kahe nädala joosul.
15. Rendileandjal on õigus rendileping ennetähtaegselt ja etteteatama lõpetada ning sõiduk igal ajal Rentniku kulul tagasi võtta, kui sõiduki kasutamisel rikutakse käesolevat lepingut.
16. Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

NB! 200€ tagatisraha.